Nabídka pro školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY

Vážení učitelé,
přinášíme Vám nabídku programů pro zpestření výuky.
Děti si mohou osvojit novou látku a procvičit ji zábavnými nebo netradičními metodami výuky.

Výukové programy jsou určeny vždy pro jednu třídu (max. 30 dětí). Konají se především v dopoledních hodinách (přibližně 9,00 – 11,30 hodin). Vybírejte a objednávejte telefonicky s garantem programu: 774 041 837

Dopraváčdopravaek

Program zaměřený na dopravní výchovu, která dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu.  

Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Cílem programu je:

 • Rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice.
 • Pochopení významu bezpečného chování
 • Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování.
 • Rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým.
 • Získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí
 • Získání základních znalostí pravidel, která určují chování účastníků silničního provozu, především jeho nejzranitelnějších účastníků.
 • Získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s příčinou a následky dopravní nehody, které může dítě pochopit.
 • Rozvoj znalostí a dovedností potřebných k bezpečnému chování v dopravním prostředku.

Využití pro učivo, téma, či předmět: Prvouka – dopravní výchova

Určeno: vhodné pro 1. – 3. třídu ZŠ

Garant: Bc. Denisa Palečková

Termín a místo: dle tel. domluvy

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

Cena/žák: 20 Kč

 


U dědečka na statku

Program je zaměřen na domácí zvířata, jejich potřeby, způsob obživy, chov, užitek pro člověka. Děti dostanou obrázky domácích zvířátek, se kterými budeme společně pracovat a které si mohou v závěru vymalovat.

Cílem programu je:

 • Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti
 • Rozvíjet mluvený projev dítěte
 • Cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii
 • Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem
 • Učit se chránit zdraví a bezpečí své i druhých
 • Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje
 • Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách

Využití pro učivo, téma, či předmět: Prvouka, Přírodověda – živočichové, chovatelství, ochrana zvířat, Pracovní výchova, Environmentální výchovastatek

Určeno: vhodné pro děti od 4 let – MŠ, 1. – 2. třída ZŠ

Garant: Bc. Denisa Palečková

Termín a místo: dle tel. domluvy

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

Cena/žák: 20 Kč


KKnížkaNÍŽKA – Moje kamarádka

Výukový program, ve kterém se děti seznámí s knihami, s jejich autory, budou si hrát s příběhy, naučí se hledat v knihách a hrát si s nimi. Program je zaměřen na rozvoj fantazie, budování prostoru podle představ, spolupráci ve skupině, kresbu ilustrace a tvorbu vlastních příběhů.

Cílem programu je:

 • komunikativní kompetence – formulace vlastních myšlenek, mluvený projev
 • sociální kompetence – naslouchání, vyslechnutí názoru ostatních

Využití pro učivo, téma, či předmět: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace, Zážitkové čtení a naslouchán, Tvůrčí činnost

Určeno: vhodné pro děti od 4let – MŠ; 1. – 3. třída ZŠ

Garant: Bc. Denisa Palečková

Termín a místo: dle tel. domluvy

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

Cena/žák: 20 Kč


Preventivní výukový program – užívání návykových látek

Užívání psychoaktivních látek vede k závislostnímu chování, které má negativní dopady nejen na jedince, ale také na celou společnost. Drogově závislý jedinec je pro společnost náročný z hlediska ekonomického i sociálního. Každá společnost proto vyvíjí snahy, jak užívání psychoaktivních látek zabránit, zastavit nebo zmírnit jeho negativní dopad. Tento výukový program se snaží ovlivnit postoje dětí k užívání návykových látek.

Využití pro učivo, téma, či předmět: Výchova ke zdraví

Určeno: vhto-szokuje-zdjecie-zdj.7odné pro žáky II. stupeň ZŠ

Garant: Bc. Denisa Palečková

Termín a místo: dle tel. domluvy

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

Cena/žák: 20 Kč


Prevence kouření

Žijeme ve společnosti, která toleruje kouření tabákových výrobků a dokonce začíná přivírat oči i před užíváním některých tvrdých drog. Nikotin se stává v našem sociokulturním prostředí akceptovatelnými látkami, protlačovanými médii, se kterými se děti setkávají již od útlého věku v rodinném prostředí. Právě tyto první zkušenosti a poskytování informací pak následně formují u dětí postoje, kterými se staví k problematice návykových látek. Tento výukový program se snaží ovlivnit postoje dětí ke kouření tabákových výrobků.

Využití pro učivo, téma, či předmět: Výchova ke zdraví

Určeno: vhodné pro žáky 4. – 7. tříd ZŠkoureni-1438764009

Garant: Bc. Denisa Palečková

Termín a místo: dle tel. domluvy

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

Cena/žák: 20 Kč


Prevenbeer-620x349-kwsB-U120518823181SLH-620x349@Gazzetta-Web_articoloce užívání alkoholu

Žijeme ve společnosti, která toleruje užívání alkoholu. Alkohol se stává v našem sociokulturním prostředí akceptovatelnými látkami, protlačovanými médii, se kterými se děti setkávají již od útlého věku v rodinném prostředí. Právě tyto první zkušenosti a poskytování informací pak následně formují u dětí postoje, kterými se staví k problematice návykových látek. Tento výukový program se snaží ovlivnit postoje dětí k užívání alkoholu.

 

Využití pro učivo, téma, či předmět: Výchova ke zdraví

Určeno: vhodné pro žáky 4. – 7. tříd ZŠ

Garant: Bc. Denisa Palečková

Termín a místo: dle tel. domluvy

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

Cena/žák: 20 Kč


Prevence rizikového chování na školách

Prevence rizikového chování je zaměřena primárně na přehled, vysvětlení pojmů a návody, jak eliminovat výskyt rizikového chování, příp. minimalizovat následky rizikového projevu chování ve školním prostředí.

Využití pro učivo, téma, či předmět: Výchova ke zdraví, sociální pedagogika, výchovné poadenství

Určeno: vhodné pro žáky (6. – 9. třída) ZŠ

Garant: Bc. Denisa Palečková

Termín a místo: dle tel. domluvy

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

Cena/žák: 20 Kč


Prevence šikany a agresivního chování

Program primární prevence šikany a agresivní chování je zaměřeny na podporu dobrých vztahů ve skupině, vymezuje přijatelné a správné jednání. Seznamuje žáky s projevy chování agresora, pocity agresora i oběti. Dále učí žáky i pedagogy správné postupy při řešení šikanování ve škole.

Využití pro učivo, téma, či předmět: Výchova ke zdraví, sociální pedagogika, výchovné poradenství

Určeno: vhodné pro žáky (5. – 8. třída) ZŠ

Garant: Bc. Denisa Palečková

Termín a místo: dle tel. domluvy

Délka trvání: 1 vyučovací hodina

Cena/žák: 20 Kč


 

 

Výukové programy pořádané DDM Sluníčko Duchcov naleznete na: http://www.ddmduchcov.cz/vyukove_programy.html