Informace pro uživatele veřejného internetu

Provoz počítače s internetem probíhá za těchto podmínek

 • prvních 30 minut práce s počítačem je zdarma
 • každých dalších 30 minut je také zdarma (pokud přijde jiný zájemce, má přednost nově příchozí)
 • počítač s veřejným přístupem k internetu je v provozu po celou provozní dobu knihovny
 • u počítače je místo pro maximálně 2 osoby
 • pokud máte při návštěvě veřejného internetu s sebou dítě, jste za něj zodpovědní a máte za povinnost si toto dítě hlídat
 • počítač slouží občanům města Košťany, žákům a studentům k výuce, popř. další činnosti spojené s realizací studijních plánů. Dále slouží pro získávání informací dle potřeby jednotlivce.
 • Vstup na počítač a internet je možný pouze po zapsání do návštěvní knihy
 • uživatelé počítače odpovídají za to, že po skončení své činnosti bude místo u počítače uvedeno do původního stavu
 • Je zakázáno provádět takové změny konfigurace počítače nebo jiných zařízení, které by mohly ohrozit řádný provoz sítě. Dále je zakázáno hrát na počítači hry a přechovávat hry a jiný neautorizovaný software v jakékoli podobě, cokoli instalovat a manipulovat se zařízením infocentra (rozpojovat kabely, připájet se do zásuvek počítačové sítě jiným zařízením)
 • Pokud uživatel zjistí hardwarovou závadu, nahlásí ji pracovníkovi knihovny a zapíše ji do knihy závad.
 • U počítače není povoleno jíst a kouřit
 • V případě nedodržení těchto pravidel může být uživatel v závislosti na charakteru a míře provinění potrestán zákazem přístupu do infocentra nebo zaplacením způsobené škody.